Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

(obowiązuje od 01.01.2021)

CarClimat

 

§1
Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] działający pod adresem: www.carclimat.pl, prowadzi sprzedaż detaliczną na odległość za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Właścicielem Sklepu jest: Pommard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, w Łomiankach, (biuro i magazyn - Kiełpin, ul.Ogrodowa 27/29), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000572815, REGON 362351331, NIP 1182112230, tel.: +48 22 751 75 06, adres email: sklep@carclimat.pl
 3. Klientem Sklepu mogą być zarówno osoby fizyczne i osoby prawne:

  3a. Konsumenci - oznacza konsumenta w rozumieniu art.221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny(Dz.U.2017.459 tj. ze zm.) ,w dalszej części regulaminu zwany "Konsumentem".

  3b. Przedsiębiorcy o prawach Konsumenta - przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który po dniu wejścia w życie art. 1 oraz art. 55 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych zawiera Umowę bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nue posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  W dalszej części regulaminu zwany "Przedsiębiorcą o prawach konsumenta"

  3c. Podmioty gospodarcze i inne osoby prawne.

 4. Zamówienia na Towary mogą być składane w Sklepie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do strony internetowej z przyczyn niezależnych od Sklepu. Sklep zastrzega sobie prawo zawieszenia działania strony ze względu na prowadzone uaktualnienia, naprawy lub przeglądy techniczne.
 5. Zamówienia są realizowane (Towary są wysyłane) przez Sklep w dni robocze w godz. 9:00-15:00. W tych samych dniach i godzinach Klient może kontaktować się ze Sklepem mailowo pod adresem sklep@carclimat.pl i telefonicznie pod numerem +48 22 751 75 06.
 6. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 7. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest m.in. akceptacja Regulaminu przez Klienta oraz posiadanie przez Klienta aktywnego adresu poczty elektronicznej.
 8. Ceny Towarów w Sklepie podane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostarczenia Towaru do Klienta (koszty przesyłki).
 9. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych. Sklep zobowiązany jest dostarczyć Klientowi zamówione Towary bez wad.
 10. Zdjęcia Towarów zamieszczone na stronie internetowej mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu Towarów. Różnice te mogą dotyczyć kolorystyki, co wynikać może z różnic pomiędzy obrazem fotografii w sztucznym świetle a światłem dziennym a także parametrów monitorów komputerowych.
 11. Sklep przestrzega zasad uczciwych praktyk rynkowych w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 12. W przypadku ewentualnych sporów dotyczących zakupionych Towarów Sklep będzie dążył do polubownego wyjaśnienia sprawy.

 

§2
Zamówienia

 1. Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu: www.carclimat.pl zgodnie z zawartą tam procedurą.
 2. Każdy Towar ma swoją kartę produktu, na której znajduje się dokładny opis Towaru, jego cena oraz dostępność w magazynie. Istnieją trzy rodzaje określenia dostępności Towaru: "dostępny", "niedostępny", "zapytaj o dostępność". W przypadku komunikatu "zapytaj o dostępność" Klient może dowiedzieć się o termin dostępności Towaru kierując odpowiednie zapytanie do Sklepu na zasadach określonych w §1 ust. 5 Regulaminu.
 3. Informacje dotyczące Towarów znajdujące się na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 4. Klient składając zamówienie na formularzu i klikając przycisk "zamawiam i płacę", składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach określonych w opisie Towaru na stronie Sklepu i na warunkach określonych w Regulaminie. Wysyłając zamówienie Klient potwierdza m.in. fakt zapoznania się z Regulaminem, wyraża zgodę na jego treść, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia, zobowiązuje się zapłacić cenę Towaru oraz uiścić koszty przesyłki, wynikające z §3 ust. 2 Regulaminu.
 5. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta.
 6. Po otrzymaniu od Klienta wypełnionego formularza zamówienia Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia (zawarcie umowy) wysyłając e-mail na podany w formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Do e-maila Sklep dołącza wymagane prawem informacje, w postaci Regulaminu sklepu w formacie pdf.
 7. Z chwilą otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia przez Sklep zamówienia umowa zostaje zawarta. Klient zobowiązany jest potwierdzić otrzymanie ww.
  e-maila korzystając z linka zawartego w tym e-mailu. Brak potwierdzenia otrzymania e-maila upoważnia Sklep do telefonicznego skontaktowania się z Klientem w celu weryfikacji otrzymania przez Klienta ww. e-maila od Sklepu i złożonego przez Klienta zamówienia.
 8. W razie braku potwierdzenia, o którym mowa w ust. 7, uznaje się, że dokonanie przez Klienta zapłaty ceny za Towar, stanowi dorozumiane potwierdzenie otrzymania przez niego e-maila, o którym mowa w ust. 6 powyżej.
 9. Gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości Sklepu, co do prawdziwości i rzetelności podanych przez Klienta danych bądź sposobu i możliwości zapłaty, Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia lub uwarunkować przyjęcie zamówienia wyłącznie od płatności przelewem lub kartą płatniczą (zgodnie z §3 ust. 1 b) i c) Regulaminu).
 10. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty przez Klienta, a w razie wyboru opcji "za pobraniem" niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej.
 11. W przypadku braku potwierdzenia, o którym mowa w ust. 7 powyżej, w razie wyboru przez Klienta opcji "za pobraniem", Sklep ma prawo wstrzymać się z realizacją zamówienia do czasu otrzymania od Klienta ww. potwierdzenia. Po bezskutecznym upływie 5 dni roboczych od zawarcia Umowy, Sklep ma prawo odstąpić od umowy wysyłając Klientowi e-mail o odpowiedniej treści w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
 12. W przypadku niedokonania płatności przez Klienta w terminie 5 dni roboczych od wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep, Sklep ma prawo wstrzymać się z realizacją zamówienia i odstąpić od umowy, wysyłając Klientowi e-mail o odpowiedniej treści w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
 13. Za moment zapłaty uznaje się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu.

 

§3
Płatności

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  • tradycyjny przelew na konto bankowe - wpłaty należy dokonać na wskazany numer rachunku bankowego, który przekażemy Ci w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Przelew możesz zrealizować przez Internet, na poczcie lub w banku. Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, rozpoczniemy realizację zamówieni
  • płatność za pobraniem - płacisz gotówką przy odbiorze towaru (kurierowi). Ta metoda płatności wiąże się z wyższą opłatą za realizację zamówienia, która nie występuje w przypadku innych opłat;
  • płatność elektroniczna (przelew on-line, PAYU) - najbardziej wygodny i bezpieczny sposób dokonania wpłaty za pośrednictwem Internetu. W naszym sklepie wykorzystujemy system płatności PayU, do którego zostaniesz przekierowany w celu dokonania płatności. Cały proces odbywa się szybko i bezpiecznie - wybierasz swój bank i dokonujesz opłaty.
  • płatność przy odbiorze kartą lub gotówką - płatność przy odbiorze osobistym w naszym sklepie 
 2. Koszty przesyłek określone są w cenniku dostawy [link].
 3. Warunkiem wydania Towaru jest zapłata za Towar i przesyłkę.
 4. Standardowo Sklep dostarcza Klientowi wraz z towarem paragon fiskalny (osobom fizycznym) lub fakturę VAT (osobom prawnym). Życzenie otrzymania powyższych dokumentów również drogą elektroniczną należy umieścić w uwagach do zamówienia przesłanego e-mailem lub przekazać telefonicznie.

 

§4
Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych lub udostępnia do odbioru przez Klienta we wskazanym punkcie odbioru Kiełpin, ul. Ogrodowa 27/29, 05-092 Łomianki.
 2. Maksymalny czas realizacji zamówienia w przypadku pełnej dostępności Towaru wynosi do 4 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia przez Klienta.
 3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 4. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie Towaru leżące po stronie firm wysyłkowych.
 5. Wszelkie zmiany warunków dostawy dokonane przez Klienta po wysyłce Towaru, mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami, które ponosi Klient, o których Klient zostanie poinformowany w momencie dokonywania zmiany.
 6. W przypadku braku możliwości dostarczenia Towaru do Klienta z przyczyn leżących po stronie Klienta, wszelkie koszty związane z ponowną dostawą lub przechowaniem Towaru ponosi Klient. Koszt zwrotu przesyłki z tytułu nieskutecznego doręczenia ponosi Klient.

 

§5
Reklamacje

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu Towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 2. Sklep rozpatruje reklamacje zgodnie z procedurą reklamacyjną, określoną w §5 Regulaminu, a w sprawach nieuregulowanych, zgodnie z przepisami prawa polskiego, w szczególności przepisami dotyczącymi umowy sprzedaży, zawartymi w ustawie Kodeks cywilny.
 3. W interesie Klienta jest sprawdzenie stanu przesyłki w obecności kuriera lub przewoźnika, w szczególności zgodności z zamówieniem ilości, rodzaju Towarów, stanu opakowania. W razie rozbieżności i nieprawidłowości Klient powinien sporządzić odpowiedni protokół w obecności przewoźnika (kuriera) z datą, godziną i dokładnym opisem nieprawidłowości oraz podpisem Klienta i przewoźnika (kuriera). Protokół należy przesłać niezwłocznie do Sklepu pocztą lub zeskanowany na adres mailowy Sklepu sklep@carclimat.pl w celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej. W przypadku uszkodzeń Towaru powstałych podczas transportu Protokół taki stanowi podstawę rozpoczęcia przez Sklep procedury reklamacji wobec przewoźnika (firmy kurierskiej).
 4. W przypadku stwierdzenia wady Towaru (niezgodności Towaru z umową) Klient powinien odesłać na koszt Sklepu reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności i dowodem zakupu, na adres ul. Ogrodowa 27/29, Kiełpin, 05-092 Łomianki. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego do pobrania.
 5. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania nadesłanego Towaru wraz z opisem niezgodności i dowodem zakupu. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
 6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
 7. Sklep rozpatruje reklamacje dotyczące tych wad Towaru, które istniały w chwili wydania Towaru Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej z Towarze w chwili jego wydania.
 8. Klient, będący Konsumentem i Przedsiębiorcą o prawach konsumenta może skorzystać z procedury reklamacyjnej, jeżeli stwierdzi wadę Towaru przed upływem 2 lat od dnia wydania Towaru.
 9. Klientowi niebędącemu konsumentem, z tytułu rękojmi przysługują uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (z późniejszymi zmianami) w Tytule XI. SPRZEDAŻ, w Dziale II RĘKOJMIA ZA WADY.
 10. Oprócz powyższej procedury Klient, będący Konsumentem i Przedsiębiorcą o prawach konsumenta, ma możliwość pozasądowego rozpatrywania reklamacji poprzez: uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej od właściwego Rzecznika Konsumentów lub organizacji pozarządowych działających na rzecz konsumentów bądź poprzez uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej ze strony organów administracji państwowej, a w szczególności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Inspekcji Handlowej, na zasadach określonych w przepisach dotyczących tych organów.

 

§6
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient, będący Konsumentem i Przedsiębiorcą o prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wydania Towaru.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres Sklepu sklep@carclimat.pl, a Sklep prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
  Do pobrania: Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem ceny.
 5. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. W razie odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest odesłać Towar na swój koszt na adres Kiełpin, ul. Ogrodowa 27/29, 05-092 Łomianki, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Klient zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 7. Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, zapakowany w sposób zapewniający zabezpieczenie przed uszkodzeniami w trakcie transportu. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z Towaru w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 1-3 i 6-7 powyżej, oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, Towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty i odsyła Klientowi Towar na jego koszt.
 9. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem i Przedsiębiorcą o prawach konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§7
Ochrona prywatności

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami Polityki Prywatności Sklepu, dostępną TUTAJ.

 

§8
Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9
Przepisy końcowe. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu i zastępuje poprzedni Regulamin. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie Regulaminu mają zastosowanie przepisy poprzedniego Regulaminu (link poniżej).
 3. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się każdorazowo wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

Regulamin obowiązujący przed 01.12.2015 (format pdf)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl